Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 33 Tel./Fax (046) 833 26 53, 833 21 42
Przetarg nieograniczonyZakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice
ULINA / NR: RAWSKA 33
TELEFON: 605 365 371
FAX:          46 833 26 53
REGON: 75005135300000
NIP: 836-13-31-403

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

na roboty budowlane

polegające na sukcesywnej wymianie stolarki okiennej

 

Skierniewice, październik 2014 rok

 

  

§ 1

Zamawiający

1.    Zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice
ul. Rawska 33
REGON: 75005135300000
NIP: 836-13-31-403

Tel             46 833 26 53

FAX:          46 833 26 53

e – mail :lukasz.paruzel@zgm.skierniewice.com.pl

 

Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółką z o.o.   w Skierniewicach,  ul. Rawska 33 (nr identyfikacyjny NIP 836-13-31-403) oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-śródmieścia  w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000197037, kapitał zakładowy 2.306.000 zł§ 2

Informacje ogólne

1.    Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) zatytułowane jest „Roboty budowlane polegające na sukcesywnej wymianie stolarki”

2.    Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

3.    SIWZ, wraz z załącznikami, dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.
Na tej stronie znajdować się będą również pytania zadawane przez Wykonawców, wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ dokonane przez Zamawiającego oraz inne informację dotyczącego przedmiotowego postępowania.

4.    Wykonawcy zobowiązani są do bieżącego przeglądania strony internetowej Zamawiającego, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych pytań, wyjaśnień lub zmianami treści SIWZ, zamieszczonych przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który przy jej sporządzaniu nie uwzględnił wyjaśnień lub zmian treści SIWZ dokonanych przez Zamawiającego, będzie skutkowała jej odrzuceniem, jako niezgodna z treścią SIWZ.

5.    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak dopełnienia, ze strony Wykonawców, obowiązku wskazanego w ust. 3.

6.    „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

7.    „Cena”- oferowana wartość brutto przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 ustaw z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (tekst jedn. D. U. z 2013r., poz.385).

8.    W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.     

§ 3

Tryb postępowania

1.     Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759
z późn. zm).

§4

Przedmiot zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i montaż okien PCV (szacunkowa ilość 100sztuk)  w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.. Okna typowe PCV 030-31/2, 032a-33a/2, 034-35/2, 036-37/2, 050/2, OB5-6/2:

¾    profil 5 komorowy,

¾    współczynnik izolacyjności akustycznej Rw>30 dB

¾    współczynnik izolacyjności cieplnej szyb k=1,0 W/m2*K

¾    współczynnik infiltracji powietrza 0,5-1 m3/h

¾    okucia: obwiedniowe, rozwieralne i uchylno-rozwieralne.

 

2.       Podane w niniejszej SIWZ ilości 100 sztuk okien jest  ilością szacunkową i  może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, tzn. Zamawiający nie ma obowiązku wyczerpania swymi zapotrzebowaniami ilości wskazanych w SIWZ lub może je przekroczyć w zależności od ilości zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców. Zamawiający zastrzega sobie także prawo, że w razie wyczerpania danej pozycji asortymentu (w zakresach objętych ofertą) Zamawiający może go zamówić na tych samych zasadach.

3.    Przedmiot zamówienia obejmuje:

¾    zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania robót;

¾    posprzątanie pomieszczeń z ewentualnych zabrudzeń po zakończeniu prac;

¾    zabezpieczenie terenu prac wraz z zabezpieczeniem terenu wokół budynku;

¾    dostawa nowych kompletnych okien;

¾    demontaż obecnych (starych) okien i wewnętrznych parapetów (wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych i parapetów);

¾    montaż nowych okien (osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z uszczelnieniem styku ościeżnic z murem) uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych;

¾    szpachlowanie

¾    wywiezienie z terenu Zamawiającego i utylizacja starej stolarki i parapetów;

¾    wykonanie innych, niewymienionych powyżej, niezbędnych obróbek budowlanych, wraz z robotami towarzyszącymi,

¾    napraw i uzupełnień związanych z realizowanymi robotami,

¾    uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich wątpliwości i szczegółów.

4.    Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym powyżej,  a co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego, do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicznej (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy).

5.    Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

6.    Wykonane prace winny być realizowane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z:

¾    ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623),

¾    ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 ze zm.),

¾    przepisami wykonawczymi do w/w ustaw, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi związanymi z realizowaną inwestycją.

7.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz równoważnych.

8.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie zezwala się na składanie oferty na niektóre asortymenty.

9.    Wymagany okres gwarancji: na wykonane roboty i na użyte materiały, w tym na okna i jego elementy oraz parapety minimum 10 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót;    

 

 

 

§ 5

Termin realizacji zamówienia

1.      Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony, zgodnie ze szczegółowymi zapotrzebowaniami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, że nie jest zobowiązany do wyczerpania w okresie obowiązywania umowy swoimi zapotrzebowaniami kwoty oraz ilości asortymentu wskazanego w specyfikacji, na który opiewać będzie zawarta umowa.

2.    Zamawiający zastrzega sobie, że ostatnie zapotrzebowanie może złożyć najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania umowy, a jego realizacja będzie podlegała postanowieniom niniejszej SIWZ i zawartej z Wykonawcą umowy.

3.    Termin realizacji poszczególnych zapotrzebowań ustala się na 1 rok  od daty faksowego lub elektronicznego zgłoszenia zapotrzebowania, z zastrzeżeniem, że:

a) 21 dni przeznaczonych jest dla Wykonawcy na dostarczenie przedmiotu danego zapotrzebowania do miejsca wskazanego u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem dostawy danego zapotrzebowania;

b) 3 dni zarezerwowanych jest dla Zamawiającego na wykonanie czynności odbioru przedmiotu danego zapotrzebowania i sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego danego zapotrzebowania .

Przedmiot danego zapotrzebowania uważa się za zrealizowany w dacie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego tego zapotrzebowania.

Przez zapotrzebowanie rozumie się żądanie Zamawiającego dostarczenia i zamontowania określonych ilościowo i asortymentowo okien PCV wysłane do Wykonawcy faksem lub elektroniczne.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin od daty faksowego lub elektronicznego zgłoszenia zapotrzebowania.

 

 

§ 6

Warunki udziału w postępowaniu

1.    Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych
w § 7 ust.1.

2.    Wykonawcy biorący udział w postępowaniu – zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp - muszą spełniać warunki dotyczące:

1)   Posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania – działalność prowadzona na potrzeby przedmiotowego zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień,

2)   Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, iż , w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - to w tym okresie; wykonał należycie  (tj. rozpoczęcia i zakończenia) minimum dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych w budynku/ach, zawierających w swym zakresie dostawę i montaż stolarki okiennej  o wartości jednostkowej zamówienia - w zakresie związanym z dostawą i montażem stolarki okiennej PCV, minimum 15.000,00 zł brutto każde – załącznik nr 7 do SIWZ,

3)   Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie,

4)   Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

3.    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4.    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w ust. 1 i 2 na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca lub Wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą. Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione są w § 7 SIWZ.

 § 7

Dokumenty potwierdzające spełnienie

warunków udziału w postępowaniu

1.    Dla potwierdzenia spełnienia warunku, określonego w § 6 ust. 1 Wykonawca musi przedłożyć:

1)     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłatami podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)     aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2.    Dla potwierdzenia spełnienia warunku, określonego w § 6 ust. 2 Wykonawca musi przedłożyć:

1)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

2)  wykaz zrealizowanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane w nim ujęte  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3)  Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu kładania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.   

3.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)     nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3)     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

4.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp.

5.    Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 oraz w ust. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.    Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.

7.    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenia niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.    Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty Wykonawcy wezwanego do uzupełnienia dokumentów.

 

 

§ 8

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zmówienie, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.

2.    W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.    Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć razem z ofertą.

4.    W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną:

1)     warunek wymieniony w § 6 ust. 1 musi spełniać każdy z nich,

2)     każdy z warunków wymienionych w § 6 ust. 2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

5.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w:

1)     § 7 ust. 1 składa każdy z  Wykonawców składających ofertę wspólną,

2)     § 7 ust. 2 pkt 1, 2 składa pełnomocnik ustanowiony zgodnie z ust. 2.

6.    Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

7.    Jeżeli oferta Wykonawców, składających ofertę wspólną została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

§ 9

Sposób porozumiewania się z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

1.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. Poprzez przekazanie faksem rozumie się przesłanie dokumentu podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo działającego w imieniu Zamawiającego. Poprzez przekazanie drogą elektroniczną rozumie się przesłanie maila zawierającego skan dokumentu podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo działającego w imieniu Zamawiającego.
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1)     faks: (….) 46 833 26 53

2)     e-mail: lukasz.paruzel@zgm.skierniewice.com.pl

2.    Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujących pracowników: Łukasz Paruzel tel. 605 365 371

3.    Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.    Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie
w formie opisanej w ust. 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.zgm.skierniewice.com.pl

6.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej www.zgm.skierniewice.com.pl

7.    Jeśli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenie, sprostowania. Jeśli zmiana  ta będzie istotna, w szczególności będzie dotyczyć określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 2 Ustawy Pzp przedłuży termin składania ofert.

8.    Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, dostępne będą pod adresem www.zgm.skierniewice.com.pl

§ 10

Termin związania ofertą

1.    Zgodnie z art.85 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, który złoży ofertę będzie nią związany przez okres  33 dni.

2.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 33 dni.

4.    § 11

Opis sposobu przygotowania oferty

1.     Oferta winna zawierać:

1)     Formularz oferta stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

2)     Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

3)     Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami § 7.

 

 

4)     Pełnomocnictwo:

Ø  do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności,

Ø  w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2,

5)     Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o które mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grypy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ.

2.     Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

3.     Zamawiający wymaga, aby oświadczenia i dokumenty tworzące ofertę były oprawione lub zszyte i strony ponumerowane.

4.     Oferta powinna być:

1)    Napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem
w języku polskim.

2)    Podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (lub osoby, – jeżeli do składania, oświadczeń woli konieczne jest współdziałanie dwóch lub więcej osób),

3)    Dokładnie i precyzyjnie sformułowana, pozbawiona cech mogących wywołać wieloznaczność.

4)    Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą.

5.     Forma złożenia oferty:

1)    Oferta powinna być złożona w kopertach (opakowaniach) zalakowanych lub zabezpieczonych przed możliwością ich otwarcia (odtajnienia zawartości) przed terminem otwarcia ofert. Należy stosować koperty (opakowania) zewnętrzna i wewnętrzne.

2)    Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób oraz powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice
ul. Rawska 33

...................................................................................................................

Nazwa firmy i adres Wykonawcy

Oferta w postępowaniu  na:

Roboty budowlane polegające na sukcesywnej wymianie stolarki

- nie otwierać przed datą 07.11.2014 r. do godziny 10:00”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)     Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice
ul. Rawska 33
Oferta w postępowaniu  na

Roboty budowlane polegające na sukcesywnej wymianie stolarki

- nie otwierać przed datą 28.10.2014r. do godziny 10:00”

 

§ 12

Miejsce oraz termin składania oferty

1.     Oferty należy składać:

1)     Bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. 96-100 Skierniewice ul. Rawska 33 sekretariat.Codziennie w dni pracy Zakładu w godzinach 07:00 – 15:00.

2)     Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany w pkt. 1).

2.     Niezależnie od wybranej przez Wykonawcę formy składania oferty, termin wpływu ofert  do siedziby Zamawiającego upływa dnia 07.11.2014 r.. roku o godzinie 09:59

3.     Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 2 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu wniesienia odwołania.

4.     Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.11.2014 r. roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Skierniewicach przy ul. Rawskiej 33, pok. świetlicy

5.     Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

6.     Bezpośrednio przed otwarciem  ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.     W części jawnej po otwarciu ofert – będzie podana do wiadomości:

1)  Firma Wykonawcy.

2)  Adres wykonawcy.

3)  Cena zaproponowana przez wykonawcę.

8.     Informację, o których mowa w ust. 7 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcą, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 § 13

Opis sposobu obliczania ceny

1.        Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować: całkowity koszt realizacji zamówienia oraz podatek VAT.

Ceny zawarte ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów wzoru umowy.

 

Cena oferty i  jej elementy, muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), bez względu na formę sporządzenia formularza cenowego.

 

2. Podane w formularzu cenowym  ilości poszczególnych typów okien są ilościami przykładowymi i mogą ulec zmianie. Ilości te zostały podane w celu porównywalności ofert złożonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, oraz w celu dokonania ich oceny pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i dla sposobu rozliczenia wykonanych robót budowlanych na etapie realizacji zamówienia.

 

§ 14

Kryteria oceny ofert, ich wymogi oraz sposób oceny

1.    Jako kryterium wybory oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się:

1)          Cena – 100%

 

 

ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny obliczana będzie ze wzoru:

 

                                                                C min

C =  - - - - -- - - - - - - - - - -     x 100 pkt.

                                                         C oferty badanej

 

Gdzie:

C – kryterium ceny

C min – najniższa cena oferty

C ofert badanej – cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów uzyskana w tym kryterium – 100

2.    Komisja wybierze ofertę z największą ilością punktów uzyskanych po zastosowaniu w/w wzoru. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.    O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów.

4.    W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, o poprawieniu w/w omyłek.

6.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7.    Zamawiający nie będzie prowadził żadnych negocjacji z Wykonawcami na temat złożonych ofert.

 

  § 15

Wymagania dotyczące wadium

 

1.     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

2.     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17

Wymagania dotyczące umowy jaka będzie

zawarta w wyniku postępowania

1.    Wzór umowy określa załącznik nr 3 do SIWZ.

2.    W sprawach proceduralnych Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie zamówienia
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3.    Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

 

§ 18

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy

1.    Wobec ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do których Zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.

2.    Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,  określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.    Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4.    Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w DzialeVI ustawy Pzp.

 

 

Wykaz załączników:

1.   formularz oferty,

2.   projekt  Umowy

3.   oświadczenie o braku wykluczenia

4.   oświadczenie z 22 art. .Pzp

5.   wykaz zrealizowanych robót budowlanych

6.   oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

 

 

 

 Załączniki:

 

Dokumentacja przetargu

Podstrony w tym dziale
Zobacz również