Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 33 Tel./Fax (046) 833 26 53, 833 21 42
Przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
96-100 Skierniewice ul. Rawska 33

O G Ł A S Z A

Pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego

położonego w Skierniewicach przy ul. J. III Sobieskiego 7A nr lokalu 17, o pow. użytk. 35,49m²

usytuowanego na IV piętrze, składającego się z 2 pokoi kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.
Cena wywoławcza wynosi 125 000zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2014 r. godz.13.00
w siedzibie Spółki przy ul. Rawskiej 33 w Skierniewicach.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 12 500,00zł
w kasie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
lub na rachunek bankowy:
nr 34 9297 0005 0177 5197 2010 0003 Bank Spółdzielczy najpóźniej
do dnia 25.11r. do godz. 12°°.
Oferty kupna należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „ Oferta – Sobieskiego 7A” w sekretariacie ZGM
do dnia 25.11.2014 r. do godz. 12³°.
Oferta winna zawierać:
- imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta
- numer NIP i PESEL
- datę sporządzenia oferty
- zapisany termin ważności oferty, nie krótszy niż podany
w ogłoszeniu o przetargu
- oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza
- dowód wpłaty wadium
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny ZGM wyznaczy termin dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego.
Kryterium oceny ofert stanowić będzie oferowana cena za lokal, nie niższa niż cena wywoławcza.
Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a wadium oferenta, którego oferta wygrała przetarg zostanie zarachowana na poczet ceny sprzedaży.
Wniesione wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku, gdy oferent, którego oferta wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Sprzedawany lokal można obejrzeć do dnia 24.11.2014r.,
po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu.

Wybór ofert przez Komisję Przetargową staje się ważny z chwilą zatwierdzenia go przez Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Skierniewicach.
Dodatkowych informacji udziela dział administracji ZGM Sp. z o.o. w Skierniewicach w swojej siedzibie, pok. nr 7 w godzinach 7³º - 14³º lub telefonicznie:
46 / 833-26-53; 833-21-42 wew. 15.


Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Zobacz również